Типовий договір поставки

ДОГОВІР

поставки № _________

 

 

 м. Київ                                                                                                                                                                “___” ____________2022 р.

   Товариство з обмеженою відповідальністю “Паперовий Змій – ОПТ“, що є платником податку на прибуток на загальних умовах,   в особі  директора Пилиповича Олега Григоровича, який діє на підставі Статуту, надалі „Продавець”, з одного боку та ___________________________________________________, що є платником податку на прибуток на загальних умовах,в особі директора_________________________________________________, який діє на підставі  Статуту, надалі “Покупець“ , разом іменовані „Сторони”, уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.  Продавець   протягом строку дії та на умовах  цього Договору  приймає на себе зобов'язання щодо виготовлення поліграфічної продукції та передачі її Покупцеві, далі “Продукція”, а Покупець зобов’язується сплатити  та прийняти на умовах та в порядку, визначених  цим Договором, Продукцію в асортименті, кількості та за цінами, відповідно до Рахунку - фактури, що являються невід’ємними частинами даного Договору.

1.2. Право власності на Продукцію і ризик її випадкової загибелі переходить від  Продавця до Покупця з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної, яка засвідчує момент передачі Продукції.

 

2. ПОРЯДОК, УМОВИ ВИГОТОВЛЕННЯ, ПОСТАЧАННЯ ТА ВІДВАНТАЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ

2.1. Продукція виготовляється після 100%  передплати, згідно замовлення та затверджених Покупцем макетів.

2.2. Замовлення та затвердження макетів здійснюється письмово або за допомогою електронного листа. У разі необхідності замовник підписує кольоропробу та перші аркуші тиражу.

2.3. Покупець несе повну відповідальність за наданий та затверджений макет Продукції і зміст інформації в тому числі перед третіми особами, органами державної влади та ін. У разі якщо макет містить інформацію що порушує законодавство України, Продавець має право відмовитись від виготовлення та поставки Продукції. Після переходу права власності на Продукцію в порядку п. 1.2. цього Договору, до Покупця переходить також вся відповідальність за зміст Продукції в тому числі перед третіми особами, органами державної влади та ін.

2.4. Макет, який передає Покупець Продавцю, повинен відповідати Вимогам до макетів, що є невід’ємною частиною цього договору.

2.5. Замовник може отримати  макет у електронному вигляді на оптичному носії або за допомоги електронного листа, надісланого на скриньку Покупця, якщо роботи по розробці макета були оплачені або включені до вартості Послуг. У випадку якщо Покупця не звернувся на протязі 30 календарних днів щоб отримати макет, Продавець має право макет не зберігати і видалити його зі своїх носіїв.

2.6. Продукція відвантажується зі складу Продавця, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. І.Еренбурга, 5.

2.7. Продавець  передає Продукцію  Покупцю при наявності  в уповноваженого представника Покупця Доручення.

2.8. Уповноважений представник Покупця перевіряє Продукцію  (найменування, кількість та інші показники), вибірково перевіряє якість Продукції  та затверджує своїм підписом видаткову накладну.

 2.9. У випадку виявлення Покупцем недоліків Продукції на складі Продавця щодо якості, кількості, асортименту, упаковки, всі виявлені недоліки фіксуються представниками Сторін у відповідному акті.

2.10. У випадку виявлення Покупцем недоліків Продукції після того, як він забрав її зі складу Продавця та відповідно підписав накладну, Покупець має право подати претензію-вимогу Продавцю про заміну недоброякісної Продукції не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання такої накладної. В випадку неподання зазначеної вимоги-претензії у встановлений даним пунктом строк, Продукція вважається прийнятою Покупцем в повному обсязі без зауважень щодо якості, кількості, асортименту, упаковки та Покупець позбавляється можливості посилатися на будь-які недоліки Продукції у майбутньому.

2.11. Продавець повідомляє Покупця про своє рішення щодо вимоги (умови п.2.10.) протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання претензії. Якщо недоліки були допущені з вини Продавця, він зобов’язаний за власний рахунок усунути такі недоліки, замінити неякісну Продукцію або повернути гроші за не якісно виготовлену продукцію.

2.12. За згодою  Сторін поставка продукції може здійснюватися на умовах DDP, при якій Продавець доставляє Продукцію у місце, зазначене Покупцем.

2.12.1. Зобов'язання Продавця щодо поставки Продукції вважаються виконаними після надання товару у розпорядження Покупця в пункті поставки у не розвантаженому вигляді.

2.12.2. Доставка Продукції здійснюється до під'їзду або до рампи складу Покупця. Підняття Продукції на поверхи або доставка в приміщення здійснюється силами Покупця.

2.12.3. Продавець зобов’язується чекати на передачу Продукції в пункті поставки протягом 30 хвилин з моменту прибуття до місця поставки та сповіщення про це Покупця. Під часом очікування розуміється час, коли Покупець не виконує жодних дій, які б свідчили про намір отримання Продукції. Якщо Покупець не приймає Продукцію протягом 30 хвилин, Продавець доставляє Продукцію на свій склад (дивись п.2.6.).

2.13. Продавець надає Покупцю наступні документи на Продукцію:

2.13.1. Видаткова накладна.

2.13.2. Рахунок-фактура.

 

3. ЦІНА ПРОДУКЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна Продукції  є договірною і погоджується Сторонами.

3.2. Найменування Продукції, її кількість, а також загальна вартість  Продукції за даним Договором вказуються в рахунку/фактурі до даного Договору.

3.3. Покупець здійснює передплату в розмірі 100%  загальної вартості роботи згідно рахунку-фактури Продавця в національній валюті України, на поточний рахунок Виконавця, який вказаний в рахунку-фактурі.

 

4. ПАКУВАННЯ.

4.1.Продавець передає Покупцю Продукцію, упаковану в крафт або пакувальний папір.

4.2. Покупець може оговорювати інші варіанти упаковки з Продавцем залежно від замовлення.

 

5. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1.Сторони зобов'язані відповідально виконувати умови даного Договору.

5.2.Продавець зобов'язаний :

- надавати правдиву інформацію щодо властивостей та якості Продукції;

- сповістити Покупця про готовність продукції за допомогою електронного листа або телефонного дзвінка;

- передати Покупцю Продукцію в належному стані, вільну від будь-яких претензій на неї з боку третіх осіб.

5.3. Продавець має право:

-          на відшкодування збитків, заподіяних неправомірними діями Покупця.

5.4. Покупець зобов’язаний:

- оплатити  та прийняти Продукцію і, в разі наявності, оплатити додаткові послуги Продавця, згідно з умовами цього Договору;

- надати Продавцю макет в електронному вигляді згідно Вимог і рекомендацій до оригінал-макетів або необхідну інформацію для розробки макета;

- протягом трьох робочих днів з моменту виготовлення продукції отримати її на складі Продавця за адресою м. Київ, вул.. І.Еренбурга,

- нести відповідальність за ризики у разі загибелі або псування Продукції з моменту отримання Продукції від Продавця;

- відшкодувати Продавцю збитки (в тому числі упущену вигоду) у випадку відмови від власних зобов’язань у сумі 100% від вартості Продукції.

5.5. Покупець має право:

- отримувати інформацію про хід робіт по виготовленню Продукції;

- на одержання Продукції відповідної якості;

- на отримання розробленого макету у електронному вигляді у разі оплати Продавцю робіт з його розробки або внесення змін.

 

6.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України. Винна Сторона відшкодовує іншій Стороні спричинені нею збитки, у тому числі, не отриманий прибуток.

6.2. У разі відмови від прийняття Продукції Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю витрати, пов’язані з виробництвом, доставкою і зберіганням Продукції. Зберігання продукції розраховується згідно ціни 60 грн за 1 палетомісце на день.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони погодились, що виконання ними своїх зобов’язань за цим Договором може бути призупинено лише в разі настання обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, рішень Уряду та інших органів  України, перекриття шляхів руху транспорту внаслідок страйку,   а також інших обставин, що перебувають поза контролем Сторін та позбавляють Сторони можливості виконати свої зобов’язання за Договором.

 7.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом трьох робочих днів повідомити про це іншу Сторону. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий уповноваженим державним органом , який надається на вимогу однієї з Сторін.

7.3. Якщо дія обставин непереборної сили триває більш ніж 60 днів поспіль, Сторони мають право розірвати дію цього Договору, з повідомленням про це іншу Сторону не пізніш ніж за 30 календарних днів до дати розірвання. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються і штрафні санкції не сплачуються.

7.4. Настання форс-мажорних обставин та/або розірвання Договору не звільняє Покупця від оплати отриманого Товару.

 

8.  ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. У разі виникнення спорів між Сторонами в зв’язку з виконанням цього Договору Сторони вживають всіх заходів для розв’язання їх шляхом переговорів.

8.2. У разі неможливості такого врегулювання всі спори підлягають розгляду в Господарському суді відповідно до чинного законодавства України.

 

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Договір    набуває    чинності    з    моменту    його    підписання    Сторонами     і    діє    до „31” грудня 2022 р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань по даному Договору.

9.2. Сторони мають право пролонгувати строк дії даного Договору.

9.3. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим складанням письмового документу (додатку, доповнення та ін.), який підписується Сторонами та скріплюється печатками Сторін.

9.4. Жодна зі Сторін не вправі передавати свої права за даним Договором третій Стороні без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.

9.5. Відносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

9.6. В момент підписання цього Договору Сторони надають одна іншій: копію свідоцтва про реєстрацію, копію свідоцтва платника ПДВ.

9.7. Даний договір укладено у двох оригінальних примірниках, на український мові, по одному для кожної Сторони.

9.8. В разі зміни своїх реквізитів або статусу платника податків Сторона повинна повідомити про це іншу Сторону в строк до 3 робочих днів з моменту настання таких змін, або нести негативні наслідки такого неповідомлення.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ                                                                                          ПОКУПЕЦЬ

ТОВ   “Паперовий Змій – ОПТ”

Юр. Адреса:  м. Київ,  із.. Л. Первомайського, 6

із.. Адреса: 01033, м. Київ, із.. І. Еренбурга, 3-а

Тел.: 459-48-67, 245-48-76

Р/р 26007210386366

МФО 320984  в  АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

Код ЗКПО: 32982646

Свідоцтво платника ПДВ № 37661596

IПН № 329826426554

e-mail: sales@zmey.com.ua

_________________________________________________

Юр. Адреса:  ______________________________________

Фіз.. Адреса: ______________________________________

Тел.: _____________________________________________

Р/р _______________________________________________

МФО___________  в _________________________________

Код ЗКПО: _________________________________________

Свідоцтво платника ПДВ № ___________________________

IПН № _____________________________________________

e-mail: _____________________________________________

Директор _______________ О.Г. Пилипович              Директор __________________________________________________________________