Типовий договір на послуги

ДОГОВІР

про надання послуг № _________

 

 м. Київ                                                                                                                                “___” ____________2022 р.

   Товариство з обмеженою відповідальністю “Паперовий Змій – ОПТ“, що є платником податку на прибуток на загальних умовах,   в особі  директора Пилиповича Олега Григоровича, який діє на підставі Статуту, надалі „Виконавець”, з одного боку та ___________________________________________________, що є платником податку на прибуток на загальних умовах,в особі директора_________________________________________________, який діє на підставі  Статуту, надалі “Замовник“ , разом іменовані „Сторони”, уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.  Виконавець протягом строку дії та на умовах  цього Договору  приймає на себе зобов'язання щодо надання поліграфічних послуг, далі “Послуг”, а Замовник зобов’язується сплатити  та прийняти на умовах та в порядку, визначених  цим Договором, Послуги в асортименті, кількості та за цінами, відповідно до Рахунку - фактури, що являються невід’ємними частинами даного Договору.

 

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Послуги надаються після:

2.1.1. 100%  передплати згідно рахунку-фактури Виконавця;

2.1.2. передачі Замовником Виконавцю Напівфабрикатів згідно Накладної, кількість яких узгоджується сторонами заздалегідь;

2.1.3. затвердження Замовником макетів згідно замовлення. Замовлення та затвердження макетів здійснюється письмово або за допомогою електронного листа. У разі необхідності замовник підписує кольоропробу та перші аркуші тиражу.

2.1.4. передачі замовником Технічного завдання, у якому вказано перелік робіт, які необхідно виконати.

2.2. Напівфабрикати передаються упаковані в крафт або пакувальний папір згідно Накладної.

2.3. Замовник несе повну відповідальність за наданий та затверджений макет і зміст інформації в тому числі перед третіми особами, органами державної влади та ін. У разі якщо макет містить інформацію що порушує законодавство України, Виконавець має право відмовитись від виконання Послуги.

2.4. Макет, який передає Замовник Виконавцю, повинен відповідати Вимогам до макетів, що є невід’ємною частиною цього договору.

2.5. Замовник може отримати  макет у електронному вигляді на оптичному носії або за допомоги електронного листа, надісланого на скриньку Замовника, якщо роботи по розробці макета були оплачені або включені до вартості Послуг. У випадку якщо Замовник не звернувся на протязі 30 календарних днів щоб отримати макет, Виконавець має право макет не зберігати і видалити його зі своїх носіїв.

2.6. Послуги надаються на виробництві, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. І.Еренбурга, 5.                                      

2.7. Виконавець  передає надані Послуги  Замовнику при наявності  в уповноваженого представника Замовника доручення.

2.8. Уповноважений представник Замовника вибірково перевіряє якість Послуг та затверджує своїм підписом Акт прийому-передачі виконаних робіт.

 2.9. У випадку виявлення Замовником недоліків Послуг на складі Виконавця щодо якості, кількості, асортименту, упаковки, всі виявлені недоліки фіксуються представниками Сторін у відповідному акті.

2.10. У випадку виявлення Замовником недоліків Послуг після того, як він отримав її у Виконавця та відповідно підписав Акт прийому-передачі виконаних робіт, Замовник має право подати претензію-вимогу Виконавцю про перевиконання недоброякісної Послуги не пізніше 1 (одного) робочого дня з моменту підписання Акту прийому-передачі виконаних робі. В випадку неподання зазначеної вимоги-претензії у встановлений даним пунктом строк, Послуга вважається прийнятою Замовником в повному обсязі без зауважень щодо якості, кількості, асортименту, упаковки та Замовник позбавляється можливості посилатися на будь-які недоліки Продукції у майбутньому.

2.11. Виконавець повідомляє Замовника про своє рішення щодо вимоги (умови п.2.10.) протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання претензії. Якщо недоліки були допущені з вини Виконавця, він зобов’язаний за власний рахунок усунути такі недоліки, перевиконати неякісну Послугу або повернути гроші за неякісно виконану Послугу.

2.12. Виконавець надає Замовнику наступні документи на Послуги:

2.12.1. Акт прийому-передачі виконаних робіт.

2.12.2. Рахунок-фактура.

 

3. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна Послуги є договірною і погоджується Сторонами.

3.2. Найменування Послуг, їх кількість, а також загальна вартість за даним Договором вказуються в рахунку/фактурі до даного Договору.

3.3. Замовник здійснює передплату в розмірі 100%  загальної вартості роботи згідно рахунку-фактури Виконавця.

3.4. Оплата здійснюється в національній валюті України, на поточний рахунок Виконавця, який вказаний в рахунку-фактурі.

 

4. ПАКУВАННЯ.

4.1. У разі потреби матеріали Замовника передаються запаковані в крафт або пакувальний папір.

4.2. Замовник може оговорювати інші варіанти упаковки з Виконавцем залежно від замовлення.

 

5. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1.Сторони зобов'язані відповідально виконувати умови даного Договору.

5.2. Виконавець зобов'язаний :

- надавати правдиву інформацію щодо властивостей та якості наданих Послуг;

- сповістити Замовника про готовність продукції за допомогою електронного листа або телефонного дзвінка;

- передати Замовнику надані Послуги в належному стані, вільними від будь-яких претензій до них з боку третіх осіб.

5.3. Виконавець має право:

-          на відшкодування збитків, заподіяних неправомірними діями Замовника.

5.4. Замовник зобов’язаний:

- оплатити  та прийняти надані Послуги і, в разі наявності,  оплатити додаткові послуги Виконавця, згідно з умовами цього Договору;

- надати Виконавцю макет в електронному вигляді згідно Вимог і рекомендацій до оригінал-макетів або необхідну інформацію для розробки макета;

- протягом трьох робочих днів з моменту надання Послуг отримати її на складі Виконавця за адресою м. Київ, вул.. І.Еренбурга, 5. У разі відмови від отримання Послуги Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю витрати, пов’язані з виробництвом і зберіганням Послуги;

- нести відповідальність за ризики у разі загибелі або псування наданих Послуг з моменту отримання від Виконавця;

5.5. Замовник має право:

- отримувати інформацію про хід робіт по наданню Послуг;

- на одержання Послуг відповідної якості;

- на отримання розробленого макету у електронному вигляді у разі оплати Виконавцю робіт з його розробки або внесення змін.

 

6.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України. Винна Сторона відшкодовує іншій Стороні спричинені нею збитки, у тому числі, не отриманий прибуток.

6.2. У разі відмови від прийняття Послуги Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю витрати, пов’язані з виробництвом, доставкою і зберіганням Продукції. Зберігання продукції розраховується згідно ціни 60 грн за 1 палетомісце на день.

 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони погодились, що виконання ними своїх зобов’язань за цим Договором може бути призупинено лише в разі настання обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, рішень Уряду та інших органів  України, перекриття шляхів руху транспорту внаслідок страйку,   а також інших обставин, що перебувають поза контролем Сторін та позбавляють Сторони можливості виконати свої зобов’язання за Договором.

 7.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом трьох робочих днів повідомити про це іншу Сторону. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий уповноваженим державним органом , який надається на вимогу однієї з Сторін.

7.3. Якщо дія обставин непереборної сили триває більш ніж 60 днів поспіль, Сторони мають право розірвати дію цього Договору, з повідомленням про це іншу Сторону не пізніш ніж за 30 календарних днів до дати розірвання. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються і штрафні санкції не сплачуються.

7.4. Настання форс-мажорних обставин та/або розірвання Договору не звільняє Замовника від оплати отриманого Товару.

 

8.  ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1.У разі виникнення спорів між Сторонами в зв’язку з виконанням цього Договору Сторони вживають всіх заходів для розв’язання їх шляхом переговорів.

8.2.У разі неможливості такого врегулювання всі спори підлягають розгляду в Господарському суді відповідно до чинного законодавства України.

 

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Договір    набуває    чинності    з    моменту    його    підписання    Сторонами     і    діє    до „31” грудня 2022 р.,  але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань по даному Договору.

9.2. Сторони мають право пролонгувати строк дії даного Договору.

9.3. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим складанням письмового документу (додатку, доповнення та ін.), який підписується Сторонами та скріплюється печатками Сторін.

9.4.Жодна зі Сторін не вправі передавати свої права за даним Договором третій Стороні без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.

9.5. Відносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

9.6. Кожна з Сторін має право вимагати дострокового розірвання Договору і відшкодування збитків в разі, якщо інша Сторона грубо порушує свої зобов’язання за цим Договором.

9.7. В момент підписання цього Договору Сторони надають одна іншій: копію свідоцтва про реєстрацію, копію свідоцтва платника ПДВ.

9.8. Даний договір укладено у двох оригінальних примірниках, на український мові, по одному для кожної Сторони.

9.9. В разі зміни своїх реквізитів або статусу платника податків Сторона повинна повідомити про це іншу Сторону в строк до 3 робочих днів з моменту настання таких змін, або нести негативні наслідки такого неповідомлення.

 

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ВИКОНАВЕЦЬ                                                                                                      ЗАМОВНИК

ТОВ   “Паперовий Змій – ОПТ”

Юр. Адреса:  м. Київ,  із.. Л. Первомайського, 6

із.. Адреса: 01033, м. Київ, із.. І. Еренбурга, 3-а

Тел.: 459-48-67, 245-48-76

Р/р 26007210386366

МФО 320984  в  АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

Код ЗКПО: 32982646

Свідоцтво платника ПДВ № 37661596

IПН № 329826426554

e-mail: sales@zmey.com.ua

______________________________________

Юр. Адреса:  ___________________________

Фіз.. Адреса: ___________________________

Тел.: __________________________________

Р/р ____________________________________

МФО___________  в _____________________

Код ЗКПО: _____________________________

Свідоцтво платника ПДВ № ________________

IПН № ___________________________________

e-mail: ___________________________________